خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19811   بروزرسانی: 04-08-1398

Ali Reza Vaezi

فرخ اسدزاده 1، منوچهر گرجی 2، علی رضا واعظی
نقش تغییرات زمانی شدت بارندگی در اثر مقیاس کرتهای رواناب
Scale effect of plot on runoff under rainfall intensities
چکيده


سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران