خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18193   بروزرسانی: 10-09-1398

Seifpanahi Shabani Jabar

جبار سیف پناهی شعبانی
موانع توسعه کمی و کیفی ورزش و تربیت بدنی در مدارس استان زنجان
Barriers to quantitative and qualitative development of sport and physical education in schools of Zanjan province
چکيده


هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع توسعه کمی و کیفی ورزش و تربیت بدنی در مدارس استان زنجان بود. روش انجام این پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 650 معلم ورزش استان زنجان بود که 242 نفر از آنها با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با مطالعه مبانی نظری و پیشینه های مرتبط با موانع و چالش های ورزش دانش آموزی طراحی شده بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بوسیله 12 نفر از اساتید علوم ورزشی پس از بحث و تبادل نظر مورد تایید قرار گرفت. پایای پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی و توزیع 30 پرسشنامه در بین نمونه پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 93/0 مورد تایید قرار گرفت. از آزمون آماری فریدمن جهت رتبه بندی موانع توسعه کمی و کیفی ورزش و تربیت بدنی در مدارس استان زنجان استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد مهمترین موانع توسعه ورزش دانش آموزی در استان زنجان به ترتیب دانش تجربی معلمان ورزش و تربیت بدنی، میزان بودجه ورزش و تربیت بدنی در مدارس، کمیت فضای ورزشی مدارس، دیدگاه مدیران و معلمان سایر دروس نسبت به کلاس ورزش و تربیت بدنی، دانش نظری معلمان ورزش و تربیت بدنی، تجهیزات ورزشی مدارس و کیفیت فضاهای ورزشی مدارس می باشد. توجه به موانع مذکور می تواند به مدیران، معلمان ورزش و کلیه مسئولان در جهت توسعه کمی و کیفی ورزش و تربیت بدنی در مدارس استان زنجان کمک نماید.