خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27761   بروزرسانی: 20-11-1397

Majid Meghdadi

Farzollah Mirzapour , Amin Mirzapour , Majid Meghdadi
Generalization of some important theorems to E-midconvex functions
عمومیت دادن به بعضی از تئوری های مهم در توابع E-midconvex
چکيده


In this articlewehave discussed the E-convex functions and studied the theorems of Jensen, Bernstein–Doetsch, Blumberg–Sierpinski and Ostrowski on E-midconvex functions.