خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17385   بروزرسانی: 17-11-1396

Aurang Kavousi

Hamid Reza Sarraf Moayeri, Hossein Porasgari, Aurang Kavousi, Maryam Rashki
Demographic parameters of dried fruit mite Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae) on bakrer's yeast in two different temperatures
ارامترهای رشد جمعیت کنۀ میوۀ خشک Carpoglyphus lactis (Acari: Carpoglyphidae) روی مخمر نان در دو دمای مختلف
چکيده


کنۀ میوۀ خشک (L) Carpoglyphus lactisعلاوه بر اینکه از آفات مهم و اقتصادی برخی محصولات انباری به‌ویژه خشکبار به‌شمار می‌رود، به عنوان یک طعمۀ جایگزین برای پرورش انبوه کنه‌های شکارگر به‌صورت تجاری نیز کاربرد دارد. در این مطالعه پارامترهای جدول زندگی کنۀ میوۀ خشک روی مخمر نان در شرایط آزمایشگاهی و در دو دمای 20 و 25 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و تاریکی مطلق بر اساس تئوری جدول زندگی دوجنسی سن- مرحله بررسی شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و متوسط زمان یک نسل (T) در دمای 20 درجۀ سلسیوس به‌ترتیب 287/0 روز1-، 333/1 روز1- و 7/16 روز و در دمای 25 درجۀ سلسیوس به‌ترتیب 383/0 روز1-، 467/1 روز1- و 87/11 روز محاسبه و اختلاف معناداری بین پارامترهای مذکور در دو دما مشاهده شد (01/0P<). بین مقادیر نرخ ناخالص تولید مثل (GRR) نیز اختلاف معناداری در دو دما وجود داشت (05/0P<) ولی نرخ خالص تولید مثل (R0) در دو دما اختلاف معناداری نداشت (05/0P>). اطلاعات حاصل از این پژوهش می‌تواند در زمینۀ بهینه‌سازی شرایط پرورش انبوه کنۀ C. lactis به‌کار رود.