خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18183   بروزرسانی: 10-09-1398

Seifpanahi Shabani Jabar

Jabar Seifpanahi Shabani, Amin Khatibi
Detect and analysis of effective factors on progress of the Iranian Volleyball at championship level
تبیین و تحلیل عوامل موثر بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی
چکيده


هدف: هدف از انجام این پژوهش تبیین و تحلیل عوامل موثر بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی بود. روش‌شناسی: روش انجام پژوهش، کیفی و به روش تحلیل محتوی بود. اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران والیبال بدست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، مربیان و بازیکنان فدراسیون و باشگاه های والیبال و تیم های ملی والیبال ایران و همچنین اساتید دانشگاهی صاحب نظر در زمینه والیبال بود. جمع آوری داده ها با روش نمونه گیری هدفمند و با انجام 18 مصاحبه عمیق انفرادی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به مرحله اشباع نظری انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده از مصاحبه ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در تحلیل داده ها شش عامل مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، مربیان کارآمد، فرآیند استعدادیابی، سرمایه گذاری بر تیم های پایه، منابع مالی و مادی، اردوهای آمادگی و مسابقات تدارکاتی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی تبیین شد. همچنین خلاء مهمی که کارشناسان در این راه بر آن تاکید می کردند، حمایت های مالی و معنوی از مربیان و قهرمانان ملی بود. نتیجه‌گیری: توجه به عوامل تبیین شده، خصوصا حمایت مالی و معنوی از مربیان و قهرمانان، ضمن تثبیت وضعیت موجود، می تواند به پیشرفت هر چه بیشتر والیبال ایران در سطح قهرمانی کمک نماید. همچنین عوامل تبیین شده می تواند به عنوان یک برنامه و نقشه راه توسط دیگر فدراسیون های ورزشی در جهت پیشرفت هر چه سریعتر مورد استفاده قرار گیرد.