خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18192   بروزرسانی: 10-09-1398

Seifpanahi Shabani Jabar

Hassn Gharehkhani, Jabar Seifpanahi Shabani, Shahram Fuladi Heidarloo
Designing Private Sector Participation Barriers Model in Iranian Football Clubs
طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران
چکيده


هدف این تحقيق، طراحی مدل موانع خصوصي سازي باشگاه هاي فوتبال كشور بود که با روش اكتشافي به صورت ميداني انجام شد. جامعه آماري شامل اعضاي هيات مديره باشگاه هاي ليگ برتر، مديران ارشد فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ و برخي از اعضاي هيات علمي مديريت ورزشي یا كارشناسان خبره حوزه 150 (به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز، با پرسشنامه محقق ساخته =N( فوتبال بود كه همگي جمع آوری شد. روايي محتوی و صوری با استفاده از نظر متخصصا ن، فرم نمره گذاري و روایی سازه با )0/ استفاده از روش تحليل عاملي تأييد شد. پايايي نیز از روش همبستگي دروني و روش آلفاي کرونباخ) 87 به دست آمد. تعداد 129 پرسشنامه جمع آوری و در تجزيه و تحليل آماري مورد استفاده قرار گرفت. از آمارتوصيفي براي رسم جداول فراواني و نمودار ها و شاخص هاي پراکندگي و از مدل سازي معادلات ساختاري )تحليل عاملي اكتشافي و تائيدي( براي پاسخ گويي به سوالات تحقيق و طراحي مدل با كمك نرم استفاده شد. مهمترين موانع خصوصي سازي باشگاه هاي فوتبال ایران AMOS SPSS, EXCEL افزار هاي )0/ 0( و موانع ساختاري ) 4 / 0( ، موانع حقوقي و قانوني) 68 / به ترتيب شامل موانع اقتصادي و مالي ) 79 مي باشد. برخلاف پيش بيني محققان، مدل نهایی، موانع مديريتي را تأييد نكرد. با توجه اهمیت و اولویت بالاتر موانع اقتصادی و مالی پیشنهاد می شود دولت و مدیران ورزش با زمینه سازی برای تجاری سازی باشگاه های فوتبا ل، شرایط لازم برای افزایش منابع درآمدی آنها را فراهم کنند. همچنین، برخی اصلاحات حقوقی و قانونی و ساختاری قبل از خصوصی سازی ضروری است- در غیر این صورت، همچون چند سال گذشته خصوصی سازی باشگاه های فوتبال، رویایی بیش نخواهد بود.