خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21422   بروزرسانی: 02-04-1398

Nematollah Arshadi
نعمت الله ارشدی
استادیار

پست الکترونيکی
narshadi@email.com      narshadi@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/arshadi-nemat

تلفن
   2477   +98 (0) 24 3305 2577

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، طبقه نخست، اتاق 318