خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22474   بروزرسانی: 18-03-1399

Nematollah Arshadi

علایق پژوهشی

1. شیمی محاسبه ای: آ. سازوکار واکنش های آلی بویژه واکنش های چندجزیی، ب. فضاگزینی واکنش های سنتز نامتقارن در حضور کاتالیزگرهای آلی، پ. طراحی دارو ( رابطه ی کمی میان ساختار و واکنش پذیری؛ درجاگذاری)، ت. شیمی فرامولکولی (طراحی مولکول های میزبان تازه و بررسی برهم کنش های میزبان-میهمان؛ خودتجمعی)، ث. تاثیر خوشه های کوچک آب بر سازوکار برخی واکنش های آلی

2. آموزش شیمی: برنامه ریزی درسی، طراحی و تولید مواد آموزشی، راهبردهای یاددهی-یادگیری، روش های ارزشیابی و نظام های تربیت معلم 

3. نانو شیمی: تولید نانوذره هاي طلا و به کارگیری آن ها در مطالعه ي سامانه هاي زیستی

4. شیمی صنعتی: تولید و شناسایی مشتق های سلولوز بویژه تولید آلفا-سلولوز و نیتروسلولوز و بهینه سازی فرایندهاي تولید آن ها