خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31915   بروزرسانی: 24-04-1397

Alireza Khanteymoori

Publications in Journals

International ISI12.  Jamshid Pirgazi, Ali Reza Khanteymoori
A Robust Gene Regulatory Network Inference Method base on Kalman Filter and Linear Regression
PLoS ONE (2018) .  [Abstract ]
International ISI11.  Omid Abbaszadeh, Ali Reza Khanteymoori and Ali Azarpeyvand
Parallel Algorithms for Inferring Gene Regulatory Networks: A Review
Current Genomics (2018) .  [Abstract ]
International ISI10.  Mohammad-H Olyaee and Alireza Khanteymoori
AROHap: An effective algorithm for single individual haplotype reconstruction based on asexual reproduction optimization
Computational Biology and Chemistry Vol. 72 (2018PP. 1-10.  [Abstract ]
International ISI9.  Jamshid Pirgazi, Alireza Khanteymoori and Maryam Jalilkhani
GENIRF: An Algorithm for Gene Regulatory Network Inference Using Rotation Forest
Current Bioinformatics Vol. 13 Issue 4 (2018PP. 407-419.  [Abstract ]
International ISI8.  Amin Ebrahim Sorkhabi, Mehran Deljavan Amiri and Ali Reza Khanteymoori
Duality evolution: an efficient approach to constraint handling in multi-objective particle swarm optimization
Soft Computing Vol. 21 Issue 24 (2017) .  [Abstract ]
International ISI7.  Ali Reza Khanteymoori, Mohammad-H. Olyaee, Omid Abbaszadeh and Maryam Valian
A novel method for Bayesian networks structure learning based on Breeding Swarm algorithm
Soft Computing Vol. 22 Issue 9 (2017PP. 3045-3060.  [Abstract ]
International ISI6.  Mohsen Falahati, Ali Karimi, Iraj Mohammadfam, Adel Mazloumi, Ali Reza Khanteymoori and Mehdi Yaseri
Development of safety and health leading performance indicators in the phase of construction of a gas refinery plant using Bayesian network and AHP
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH Vol. 8 Issue 2 (2017PP. 1440-1453. 
International ISC5.  Jamshid Pirgazi; Ali Reza Khanteymoori
SFLA Based Gene Selection Approach for Improving Cancer Classification Accuracy
Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control Vol. 7 Issue 1 (2015PP. 1-8.  [Abstract ]
International ISI4.  Omid Abbaszadeh, Ali Amiri and Ali Reza Khanteymoori
Anensemble method for data stream classification in the presence of concept drift
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering Vol. 16 Issue 12 (2015PP. 1059-1068.  [Abstract ]
National3.  A. R. Khanteymoori, M. M. Homayounpour and M. B. Menhaj
 A New Evolutionary Algorithm for Structural Learning in Bayesian Networks
Amirkabir Journal of Science & Technology (2013) . 
International-ISI2.  A. R. Khanteymoori, M. B. Menhaj and M. M. Homayounpour
 Structure Learning of Bayesian Networks Using Asexual Reproduction Optimization
ETRI Journal Vol. 33 Issue 1 (2011PP. 39-49.  [Abstract ]
International1.  H. Motameni, H. Kamfar and A. R. Khanteymoori
Predict and Approximate Software Quality with Bayesian Networks and Quality Factors
American Journal of Scientific Research Issue 6 (2010PP. 15-25.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


International 29.  Rafe Torabi ,Parham Moradi and Ali Reza Khanteymoori
 Predict student scores using bayesian networks
 4th World Conference on Educational Sciences (WCES-2012)
Barcelona-Spain February 2012.   [Abstract 
International 28.  حميد رضا فاضلي نيا، عليرضا خان تيموري، وحيد فاضلي نيا
 مدل‌سازي ابتلا به حمله قلبي با استفاده از شبكه‌هاي بيزين
 دومين كنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات ايران
دانشگاه مازندران, ایران ارديبهشت 1388.  
National 27.  رباب نجفي، عليرضا خان تيموري
 کاربرد شبکه هاي بيز در کلاسه بندي داده ها
 دومين کنفرانس بين المللي موضوعات نوين در علوم کامپيوتر و اطلاعات
مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان, زنجان-ایران خرداد 1390.  
National 26.  عليرضا خان تيموري، نيلوفر قاضي وکيلي
بررسي الگوريتمهاي رتبه بندي صفحات در موتورهاي جستجو
 دومين کنفرانس بين المللي موضوعات نوين در علوم کامپيوتر و اطلاعات
مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان, زنجان-ایران خرداد 1390.  
National 25.  عليرضا خان تيموري، الهام تقديري، نسيم لطيفي ممقاني
 اناليز و بررسي موتورهاي استنتاج دقيق و تقريبي در شبكه هاي بيزي از نقطه نظر كارايي و زمان پاسخگوي
 سومين همايش ملي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات، همدان
همدان-ایران آذر 1389.  
International 24.  عليرضا خان تيموري، بهزاد شير محمدي
 تخمين سوئيچينگ در مدارهاي ترتيبي با استفاده از شبكه هاي بيزي پويا
پانزدهمين كنفرانس بين المللي سالانه انجمن كامپيوتر ايران  
تهران-ایران اسفند 1388.  
International 23.  عليرضا خان تيموري، صادق جعفري، يعقوب علي اکبر پور
 شبكه هاي بيزي و استفاده از آن در عرصه كشاورزي براي افزايش بهره وري درخت سيب
 پانزدهمين كنفرانس بين المللي سالانه انجمن كامپيوتر ايران
تهران-ایران اسفند 1388.  
International 22.  احمد حيدري، عليرضا خان تيموري
 سيستم مشاوره انتخاب رشته تحصيلي با استفاده از شبكه هاي بيزي
 پانزدهمين كنفرانس بين المللي سالانه انجمن كامپيوتر ايران
تهران-ایران اسفند 1388.  
National 21.  محمد رحمتي، عليرضا خان تيموري
 روشي جديد براي تشخيص خستگي راننده بوسيله شناسايي و رديابي چشم در يك رشته تصوير
 نهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران
تهران-ایران بهمن 1382.  
National 20.  محمد رحمتي، قربان خردمنديان، عليرضا خان تيموري
 يک روش جديد براي خوشه بندي با استفاده از بافت داده ها
 سومين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران
تهران-ایران اسفند 1383.  
International 19.  عليرضا خان تيموري، آرش رامز
ارايه روشي مبتني بر گره براي بازنمايي فرومون در الگوريتم کلوني مورچگان و بهينه سازي پارامتري آن توسط الگوريتم ژنتيکي
 دوازدهمين کنفرانس بين المللي انجمن کامپيوتر ايران
دانشگاه شهید بهشتی, تهران-ایران اسفند 1385.  
International 18.  عليرضا خان تيموري، زينب بهمني، الناز بيگدلي
ارايه مدل مبتني بر تئوري آشوب در مهندسي نرم افزار
 پانزدهيمن كنفرانس بین المللی مهندسي برق ايران
تهران-ایران آبان 1386.  
International 17.  سينا تفضلي، محمد باقر منهاج، عليرضا خان تيموري
 مدلسازي شبكيه چشم بوسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي
 سيزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن کامپيوتر ايران
کیش-ایران اسفند 1386.  
International 16.  فاطمه ياوري، فرزاد توحيدخواه، شهريار غريب زاده، عليرضا خان تيموري و محمد مهدي همايون پور
 مدلسازي شبکه هاي تنظيمي ژني با استفاده از آنتولوژي ژن و شبکه هاي بيزين
 شانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق
دانشگاه تربيت مدرس, تهران-ایران اسفند 1387.  
International 15.  عليرضا خان تيموري، محمد مهدي همايون پور
 بررسي کارايي و همگرايي روشهاي استنتاج تقريبي در شبکه هاي بيزي
 پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق
مرکز تحقيقات مخابرات ایران, تهران-ایران اسفند 1386.  
International 14.  امير ايمن، عليرضا خان تيموري
ارائه يك فيلتر هرزنامه تركيبي براساس شبكه بيزي  
 ششمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات
تهران-ایران اسفند 1388.  
National 13.  عليرضا خان تيموري، پيمان حسين زاده کاساني، احسان غفوريان تربتي
 بررسي کاربرد الگوريتم ژنتيک در پيش بيني زمان خريد و فروش واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري و انتخاب صندوق برتر در بورس اوراق بهادار تهران
 دومين کنفرانس بين المللي موضوعات نوين در علوم کامپيوتر و اطلاعات
مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان, زنجان-ایران خرداد 1390.  
National 12.  A. R. Khanteymoori, M. Rahmati and G. Kheradmandian
 Modified Vector Quantization using Cluster Validity Measure
 2nd International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT2005)
Tehran-Iran May 2005.  
National 11.  H. Ahrabian, M. Ganjtabesh, A. R. Khanteymoori, and A. Nowzari-Dalini
 Solving longest path problem using molecular programming
 2nd National Computer Conference
Ferdowsi University, Mashhad-Iran December 2003.  
International 10.  A. R. Khanteymoori, M. M. Homayounpour and M. B. Menhaj
 A Bayesian Network Based Approach for Data Classification Using Structural Learning
 13th International CSI Computer Conference (CSICC2008)
Kish Iceland-Iran March 2008.   [Abstract 
International 9.  M. Moayed, A. H. Sabery, A. R. Khanteymoori
 Ant Colony Algorithm for Web Page Classification
 International Symposium on Information Technology
Serdang-Malaysia, 26 - 28 August 2008.   [Abstract 
National 8.  A. R. Khanteymoori, M. M. Homayounpour and M. B. Menhaj
 Bayesian Network Structural Learning Using Tabu Search
 Conference on Intelligent Systems and Fuzzy Systems
Tehran-Iran April 2008.  
International 7.  A. R. Khanteymoori, M. M. Homayounpour and M. B. Menhaj
 Triangulating of Dynamic Bayesian Networks for Isolated Digit Recognition
 International Symposium on Telecommunication
Tehran-Iran, 27 - 28 August 2008.   [Abstract 
National 6.  A. R. Khanteymoori, M. M. Homayounpour and M. B. Menhaj
 Speaker Recognition Using Dynamic Bayesian Networks
 International Symposium on Telecommunication
Tehran-Iran March 2008.  
National 5.  M. shirazi, A. R. Khanteymoori and B. Sadeghi Bigham
 Musical Instrument Recognition Using Artificial Neural Networks
 First International Conference on Contemporary Issues in Computer and Information Sciences
IASBS, Zanjan-Iran May 2011.  
International 4.  F. Yavari, F. Towhidkhah, S. Gharibzadeh, A. R. Khanteymoori and M. M. Homayounpour
 Modeling Large-Scale Gene Regulatory Networks using Gene Ontology-Based Clustering and Dynamic Bayesian Networks
 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering
Shanghai-China, 16 - 18 May 2008.   [Abstract 
International 3.  A. R. Khanteymoori, M. B. Menhaj and M. M. Homayounpour
 A New Evolutionary Algorithm for Structure Learning in Bayesian Networks
14th International CSI Computer Conference
Tehran-Iran, 20 - 21 October 2009.   [Abstract 
International 2.  A. R. Khanteymoori, M. M. Homayounpour and M. B. Menhaj
 Speaker Identification in Noisy Environments Using Dynamic Bayesian Networks
 14th International CSI Computer Conference
Tehran-Iran, 1 - 2 July 2009.   [Abstract 
International 1.  E. Davoodi and A. R. Khanteymoori
 Horse racing prediction using artificial neural networks
 11th International Conference on Recent Advances in Neural Networks, Fuzzy Systems & Evolutionary Computing
Romania June 2010.   [Abstract