خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16368   بروزرسانی: 06-04-1395

Hossein Atrak




حسین اترک
دانشیار

پست الکترونيکی
atrak.h@znu.ac.ir      atrakhossein@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/atrak-hossein

تلفن
   0098 24 3305 4   +98 (0) 24 3305 4183

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه فلسفه، طبقه سوم، اتاق 313.