خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20559   بروزرسانی: 29-06-1397

Hossein Atrak

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه قم, ایران, فلسفه تطبیقی , 1386-1382
عنوان رساله : وظیفه گرایی اخلاقی با تأکید بر دیدگاه کانت، دیوید راس و قاضی عبدالجبار
استاد راهنما : دکتر محسن جوادی