خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20559   بروزرسانی: 29-06-1397

Hossein Atrak

مدیریت

1. مدیر گروه فلسفه دانشگاه زنجان از تاریخ 1392-1394

2. دبیر علمی دومین همایش ملی سهروردی با موضوع نظریه های اخلاقی در جهان اسلام، آبان 1390، دانشگاه زنجان

3.دبیر علمی سومین همایش ملی سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی، آبان 1391، دانشگاه زنجان

4. بیر علمی چهارمین همایش ملی سهروردی با موضوع اخلاق و آداب اسلامی، اردیبهشت 1393، دانشگاه زنجان