خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20139   بروزرسانی: 04-04-1398

Hamed Bahrami
حامد بهرامی
استادیار

پست الکترونيکی
hbahrami@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bahrami-hamed

تلفن
      +98 (0) 24 3305 02433052477

فکس
   +98 (0) 24 3228 02433052477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، کدپستی 38791-45371