خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21257   بروزرسانی: 04-04-1398

Hamed Bahrami

شیمی فیزیک 1 (97-2)

نمرات میانترم شیمی فیزیک 1 (97-2)

enlightenedفرصت برای همه همچنان باقی است، امیدتان را از دست ندهیدenlightened

  م اول از 18 م اول تکرار از 18 میانترم دوم از 10
۹۶۲۱۸۱۰۲ 6.5    
۹۶۲۱۲۱۰۶ 5.75    
۹۶۲۱۸۱۹۹ 4.5    
۹۶۲۱۸۱۰۷ 17    
۹۶۲۱۸۱۰۸ 8.75 14.25 9.25
۹۶۲۱۸۱۱۵ 2    
۹۶۲۱۸۱۵۱ 12 15.5  
۹۶۲۱۸۲۰۷ 0    
۹۶۲۱۸۱۲۰ 14    
۹۶۲۱۸۱۵۲ 16   8.75
۹۶۲۱۸۱۲۲ 7.75    
۹۶۲۱۸۱۲۳ 11.25 10.25 6.75
۹۶۲۱۲۱۹۹ 8    
۹۶۲۱۸۱۲۸ 6.75    
۹۶۲۱۸۱۴۸ 3.25    
۹۶۲۱۸۱۳۱ 15.5   8.5
۹۶۲۱۸۱۳۳ 3    
۹۶۲۱۲۲۰۴ 4.5    
۹۶۲۱۸۱۴۱ 10 10.75  
۹۶۲۱۸۱۴۳ 7.5 10  
۹۵۲۱۸۱۳۹ 6 10  
۹۶۲۱۲۱۴۶ 10.25   9.25
۹۶۲۱۸۱۴۵ 6 7.5  
۹۶۲۱۸۱۴۷ 6.25 5.75 8.5

 

دانشجویان شیمی فیزیک 1 می توانند از طریق لینک های زیر کتاب های مرجع مربوط به این درس را دانلود نمایند

https://www.academia.edu/29978180/Atkins_physical_chemistry_9th_edition

https://www.academia.edu/17346082/_solution_atkins_physical_chemistry_9th_edition_instructors_solutions_manual

در صورتی که موفق به دانلود کتاب ها از لینک های فوق نشدید با مراجعه به دفتر فایل ها را تحویل بگیرید