خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18343   بروزرسانی: 06-11-1397

Hamed Bahrami

شیمی فیزیک 1

دانشجویان شیمی فیزیک 1 می توانند از طریق لینک های زیر کتاب های مرجع مربوط به این درس را دانلود نمایند

https://www.academia.edu/29978180/Atkins_physical_chemistry_9th_edition

https://www.academia.edu/17346082/_solution_atkins_physical_chemistry_9th_edition_instructors_solutions_manual

در صورتی که موفق به دانلود کتاب ها از لینک های فوق نشدید با مراجعه به دفتر فایل ها را تحویل بگیرید

 

نمرات میانترم دوم شیمی فیزیک 1

 

میانترم دوم از 12.5

میانترم دوم از 5

میانترم سوم از 3

94218105

9.5

3.8

 

96212107

10.25

4.1

 

96212109

3.75

1.5

 

94218108

11.5

4.6

 

96212110

12

4.8

 

95212109

9.25

3.7

 

96212701

0

0

 

95218105

8.5

3.4

 

96212113

 

0

 

95218107

6.5

2.6

 

95218204

11.25

4.5

 

94218113

8

3.2

 

96212117

8.75

3.5

 

94218114

7

2.8

 

95212701

5

2

 

96212119

8.5

3.4

 

95212207

7

2.8

 

95212118

 

0

 

94218199

11.75

4.7

 

95218114

7.75

3.1

 

94218123

8

3.2

 

96212122

10.5

4.2

 

96212127

8.25

3.3

 

96218202

 

0

 

94218130

8.25

3.3

 

96212129

8.25

3.3

 

96212130

5.25

2.1

 

96212133

10

4

 

95218125

8.75

3.5

2

94218136

9

3.6

 

97218201

10.25

4.1

 

94218137

9.5

3.8

 

96212137

10.5

4.2

1.4

94218138

7.25

2.9

 

96212140

5.75

2.3

 

94218140

8.25

3.3

 

95218213

5.25

2.1

 

96212141

9

3.6

1

95218137

10

4

 

95212139

5.75

2.3

 

96212145

7.5

3

 

96212147

6

2.4