خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21259   بروزرسانی: 04-04-1398

Hamed Bahrami

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, شیمی فیزیک , 1391-1387
عنوان رساله : طیف‌سنج تحرک یونی با منبع یونش فرابنفش
زمینه رساله : دستگاه سازی تجزیه ای
استاد راهنما : پروفسور محمود تبریزچی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, شیمی فیزیک , 1387-1385
عنوان پایان نامه : ساخت آشکارساز ربايش الکترون غير راديواکتيو براي کروماتوگرافي گازي
زمینه پایان نامه : دستگاه سازی تجزیه ای
استاد راهنما : پروفسور محمود تبریزچی

کارشناسی : دانشگاه شاهرود, ایران, شیمی محض , 1385-1381