خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:16347   بروزرسانی: 18-01-1395

Naser Dalali
ناصر دلالی
استاد

پست الکترونيکی
nasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.ac.ir      n.dalali12@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/dalali_nasser

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2579

فکس
   +98 (0) 24 3228 (+98)242477

آدرس 
زنجان بلوار دانشگاه دانشگاه زنجان کدپستی: 38791-45371

 

زنجان

بلوار دانشگاه

دانشگاه زنجان

زنجان
بلوار دانشگاه
دانشگاه زنجان
کدپستی: 38791-45371
کدپستی: 38791-45371