خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:12976   بروزرسانی: 18-01-1395

Naser Dalali
ناصر دلالی
استاد

پست الکترونيکی
nasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.ac.ir      n.dalali12@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/dalali_nasser
تلفن
      (+98)24 33052579
فکس
   (+98)24 33052477
آدرس 
زنجان بلوار دانشگاه دانشگاه زنجان کدپستی: 38791-45371

 

زنجان

بلوار دانشگاه

دانشگاه زنجان

زنجان
بلوار دانشگاه
دانشگاه زنجان
کدپستی: 38791-45371
کدپستی: 38791-45371