خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22729   بروزرسانی: 17-02-1399

Naser Dalali

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 بهرام مختاری اسفند  1391شیمی تجزیه جداسازی و اندازه‌گیری آلاینده‌های تعلیق‌شکن در آب همراه میادین نفت   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
50 علی دارابی بهمن  1380شیمی تجزیه مطالعه و مقایسه رفتار تری ان اکتیل فسفین اکسید -3و3دی فنیل 4و4 بی تیازول و هیدروکسامیک اسید در استخراج و انتقال مس   استاد راهنما
49 منوچهر قنبری بهمن  1381شیمی تجزیه بررسی و ارائه روشی برای جداسازی 99Tcحاصل از واکنش 100Mo-->99Tc.   استاد راهنما
48 فاطمه حاجی مهدی ارباب ارديبهشت  1382شیمی تجزیه جداسازی و تغلیظ برخی فلزات واسطه به روش استخراج مایع-مایع و انتقال از غشائ مایع   استاد راهنما
47 مرتضی جواهری مهر  1383شیمی تجزیه جداسازی یونهای کبالت و نیکل به روش استخراج مایع-مایع و انتقال از درون غشائ مایع بکمک لیگندهای اورگانو فسفریک و آمینی   استاد راهنما
46 میر مهدی زاهدی شهريور  1384شیمی تجزیه استخراج و پیش تغلیظ همزمان کبالت -نیکل-سرب و روی به روش استخراج نقطه ابری- اندازه گیری با اسپکترومتری جذب اتمی و بررسی سیستم تزریق جریان   استاد راهنما
45 مینا زرنگار بهمن  1384شیمی تجزیه اندازه گیری سولفامتوکسازول و تری متوپریم در شربت کوتریموکسازول به روش اسپکترومتریATR-FTIR-PLS   استاد راهنما
44 سلیمان رفعت خواه شهريور  1385شیمی تجزیه خواص انتقال فاز یک شیف باز جدید برای یون فلزات واسطه   استاد راهنما
43 علی اصغر شادور مهر  1385شیمی تجزیه اندازه گیری سورفکتانتهای انیونی و غیر یونی در پودر شوینده به روش ولتامتری چرخهای پیوسته سریع با تبدیل فوریه   استاد راهنما
42 مریم حشمتی نیا مهر  1385شیمی تجزیه تخلیص و اندازه گیری کمی اریترومایسین در براث فرمانتاسیون به روش HPLC    استاد راهنما
41 نسرین جوادی شهريور  1386شیمی محض استخراج نقطه ابری و پیش تغلیظ فلزات سرب-نیکل-روی-کبالت و مس بکمک هیدروکسامیک اسیدها و بررسی سیستم On-line   استاد راهنما
40 فرهاد قره باغی اسفند  1386شیمی تجزیه سنتز کلیکس[4] رسورسین ارن هیدروکسامیک اسیدها و بررسی خواص یون دوستی و انتقال فاز انها   استاد راهنما
39 لیلا فرهنگی اسفند  1386شیمی تجزیه جداسازی و پیش تغلیظ یونهای واسطه به روش استخراج فاز جامد در حضور لیگاندهای دهنده اکسیزن و نیتروزن   استاد راهنما
38 محمد جواد فولادی مهر  1387شیمی تجزیه سنتز امیدها و اکسیمها و کاربرد تجزیه ای انها   استاد راهنما
37 رضوان عصار مهر  1387شیمی تجزیه سنتز و کاربرد هیدروگزامیک اسید و اکسیمها در جداسازی و تغلیظ عناصر Ge و Sb   استاد راهنما
36 علی کریمی دي  1387شیمی تجزیه بر رس لیگاندهای دهنده اکسیزن و نیتروزن در انتقال فاز یونهای فلزات واسطه   استاد راهنما
35 فرشاد کرمی بهمن  1387شیمی تجزیه 1-تعیین کمی فرمالدهید در پسابهای صنعتی به روشMCR ALS و .2UV/Vis - تعیین فرمالدهید در نمونه های ابی با به کارگیری روشهای SPEو PLS -استخراج فاز جامد و ان   استاد راهنما
34 مهدی حسینی شهريور  1388شیمی تجزیه جداسازی و پیشتغلیظ برخی یون های فلزات واسطه به روش استخراج فاز جامد بر خط به دستگاه جذب اتمی در حضور لیگاندهای هیدروکسامیک- اکسیم و فسفردار   استاد راهنما
33 فریده توفیقی فروردين  1389شیمی تجزیه مطالعه استخراج نقطه ابری فلزات Ce, V و U با هیدروکسامیک اسیدها و PAN -اندازه گیری به روش اسپکتروفتومتری و بررسی تکنیک تزریق در جریان   استاد راهنما
32 سعید محمد نژاد شهريور  1389شیمی تجزیه استخراج/ پیشتغلیظ نقطه ابری یون های مس و سرب در حضور لیگاندهای PAN - دی تیزون و اکسیم بصورت پیوسته با جذب اتمی شعله ای   استاد راهنما
31 شیوا متحدی شهريور  1389شیمی تجزیه مطالعه بر روی آلومینای پوشده شده با سورفکتانت و اصلاح آن با لیگاندهای نیتروزو نفتول- اکسیم و هیدروکسامیک اسید بعنوان جاذب برای استخراج فاز ج   استاد راهنما
30 مرضیه عاشوری آقمشهدی مهر  1389شیمی تجزیه بررسی توانایی نانو لوله های کربنی به عنوان جاذب در حضور و غیاب لیگاند برای استخراج فاز جامد یون های فلزی و مقایسه آن با جاذب های متداول   استاد راهنما
29 عاطفه عزیزی مهر  1389شیمی تجزیه ریز استخراج مایع-مایع پخشی فلزاتی چون مسVis مس٬ نیکل٬ کبالت و کادمیم پیش از اندازه گیری آنها به روش اسپکتروفتومتری یا جذب اتمی شعله ایUV/   استاد راهنما
28 هادی حبیبی شهريور  1390شیمی تجزیه بررسی تکیکهای استخراج مایع-مایع و انتقال از غشائ مایع به منظور جداسازی برخی فلزات دارای اهمیت اقتصادی و زیست محیطی مانند نیکل-کبالت-روی و کا   استاد راهنما
27 فریدون رحمانی مهر  1390شیمی تجزیه میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و اندازه گیری مقادیر کم ترکیبات آلی از جمله آلکیل اترهای سبک/ میکرو استخراج مایع-مایع پخشی فلز روی پیش از اندازه   استاد راهنما
26 محبوبه خرم نژاد مهر  1390شیمی تجزیه بررسی نانوذرات مغناطیسی در جداسازی/پیش تغلیظ و/یا حذف برخی مواد آلاینده زیست محیطی   استاد راهنما
25 مینا حبیبی زاده اسفند  1390شیمی تجزیه طراحی تهیه و ارزیابی نانولوله های کربنی و کامپوزیت مغناطیسی آنها برای کاربردهای داروسازی و حذف آلاینده ها   استاد راهنما
24 اصغر حقی-آلماچوان شهريور  1391شیمی تجزیه بررسی قابلیت کاربرد ضایعات کشاورزی از جمله هست میوه انبه و پوست گردو به عنوان جاذب زیستس در استخراج یون‌های فلزات سنگین   استاد راهنما
23 مینا صدرآرا شهريور  1391شیمی تجزیه استخراج و اندازه گیری برخی ترکیبات آلی در نمونه‌های زیست محیطی با استفاده از روش ریز-استخراج مایع-مایع پخشی   استاد راهنما
22 معصومه کاظمی شهريور  1391شیمی تجزیه کاربرد نانو ذرات برای استخراج/جداسازی برخی از آلاینده های زیست محیطی به روش استخراج فاز جامد   استاد راهنما
21 سعیده فتاح پور شهريور  1391شیمی تجزیه ریزاستخراج مایع-مایع پخشی به کمک فراصوت به منظور استخراج و تغلیظ و اندازه گیری برخی از فلزات واسطه در نمونه های حقیقی   استاد راهنما
20 پروین حسینی مهر  1391شیمی تجزیه سنتز نانوکامپوزیت آهن اکسید- آلومینیوم اکسید به روش سل-ژل و کاربرد آن به عنوان فاز جامد برای پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی از یون‌های فلزات سن   استاد راهنما
19 نفیسه آذرم بهمن  1391شیمی تجزیه سنتز نانوذرات هماتیت به روش سل-ژل و کاربرد آن بعنوان جاذب جامد برای پیش تغلیظ -استخراج و اندازه‌گیری برخی یون‌های فلزات سنگین نظیر سرب   استاد راهنما
18 حقیقه فتحی اسفند  1391شیمی تجزیه استخراج فاز جامد بر پایه نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید اصلاح شده با ستیل تری متیل آمونیوم برومید به منظور پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌ها   استاد راهنما
17 خاطره پرندی مهر  1392شیمی تجزیه ساخت فیبرهای جدید ریزاستخراج فاز جامد (SPME) با استفاده از مایعات یونی، نانو ذرات و تکنیک سل-ژل به منظور آنالیز ترکیبات دارویی و آلاینده¬ها در نمونه¬های زیستی   استاد راهنما
16 حسین عاملی مهر  1392شیمی تجزیه اندازه گیری برخی سموم ارگانوفسفره از جمله دیازینون در نمونه های آبی پس از پیش تغلیظ با استفاده از نانوذرات اصلاح شده تیتانیم دی اکسید   استاد راهنما
15 بهناز علی بابائیان اسفند  1392شیمی تجزیه تکنیک استخراج فاز جامد به منظور جداسازی/حذف برخی یون های فلزی آلاینده محیط زیست با استفاده از منگوستین و نانو آلومینا   استاد راهنما
14 فریبا طاهرخانی اسفند  1392شیمی تجزیه جداسازی/پیش تغلیظ مقادیر جزئی فلزات سنگین با روش ریزاستخراج مایع-مایع پخشی به کمک التراسونیک و مایعات یونی   استاد راهنما
13 نرگس واعظی اسفند  1392شیمی تجزیه بررسی توانایی برخی بیوتوده ها (مانند رامبوتان و نانوسیلیکا به عنوان جاذب در تغلیظ و استخراج برخی یون های فلزی زیان آور برای محیط زیست با استفاده از تکنیک استخراج فاز جامد)   استاد راهنما
12 ندا افلاطونی شهريور  1393شیمی تجزیه استفاده از جاذب هایی مانند نانولوله های کربنی و غیره به منظور تغلیظ/جداسازی برخی آلاینده های زیستی از جمله اترها به روش ریزاستخراج فاز جامد واندازه گیری آن هابا استفاده از کروماتوگرافی گازی   استاد راهنما
11 اباسط رحمانی مرداد  1393شیمی تجزیه بررسی تکنیک های سنتز و نشاندن(کوتینگ) پلیمرهای هادی جریان الکتریکی برروی گرافیت والیاف کربن جهت به دست آودن الکترودهای مقاوم به محیط های اسیدی و قلیایی وکار برد آن به عنوان آند در الکترووینینگ فلز روی    استاد راهنما
10 سمیرا کشاورز شهريور  1393شیمی تجزیه استفاده از مایعات یونی به منظور تغلیظ برخی فلزات سمی و مضر به کمک روش ریزاستخراج حلالی در جا و اندازه گیری با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی   استاد راهنما
9 مریم غلامی شهريور  1393شیمی تجزیه کاربرد مایعات یونی به عنوان فاز استخراج کننده در روش ریزاستخراج مایع-مایع پخشی   استاد راهنما
8 سهیلا صداقتی شهريور  1394شیمی تجزیه استفاده از مایعات یونی به منظور تغلیظ/جداسازی برخی آلاینده ها مانند حشره کش ها،آفت کش ها و داروها به روش ریزاستخراج حلالی درجا و اندازه گیری با دستگاه اسپکتروفتومترUV-Vis    استاد راهنما
7 نازیلا زنجانی مهر  1394شیمی تجزیه جداسازی و تغلیظ برخی از آنتی بیوتیک ها با استفاده از ریزاستخراج مایع-مایع پخشی به کمک مایعات یونی و اندازه گیری آن ها با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا   استاد راهنما
6 مائده دهقاندار اسفند  1394شیمی تجزیه جداسازی و پیش تغلیظ ناپروکسن با تکنیک ریزاستخراج فاز مایع پیش از اندازه گیری توسط طیف بینی فرابنفش-مرئی   استاد راهنما
5 پریسا نادری اسفند  1394شیمی تجزیه جداسازی و پیش تغلیظ مواد دارویی به روش ریزاستخراج مایع-مایع پخشی و اندازه گیری با استفاده از دستگاه اسپکتروسکپی   استاد راهنما
4 زینب اسماعیلی شهريور  1393شیمی تجزیه بررسی قابلیت گونه ¬ی پالم به عنوان زیست جاذب در حذف مقادیر کم مواد دارویی از نمونه¬های آبی   استاد راهنما
3 سپیده لطفی بهمن  1395شیمی تجزیه کاربرد مایعات یونی در استخراج/پیش تغلیظ کادمیم به روش ریزاستخراج مایع-مایع پخشی پیش از اندازه گیری با طیف سنجی جذب اتمی   استاد راهنما
2 طوبی رضازاده شهريور  1395شیمی تجزیه مطالعی توانایی تکنیک ریزاستخراج فاز مایع بر پایه غشای فیبر توخالی اصلاح شده با گرافن اکسید عامل دار شده در جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم داروی دامی از نمونه های حقیقی   استاد راهنما
1 آرزو ساعدی شهريور  1396شیمی تجزیه تهیه و بررسی ویژگی های نانوساختارهای لیپیدی مختلف برای دارورسانی داروهای ضدسرطان   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
11 اباسط رحمانی دي  1380شیمی محض مطالعه استخراج کبالت با لیگندهای مختلف  
10 معصومه محمدی شهريور  1384شیمی محض فروشو یی کیک کبالت و بررسی عوامل موثر بر استخراج کبالت   استاد راهنما
9 مریم تاری قلی شهريور  1384شیمی محض استخراج و جداسازی کبالت از کیک کبالت و بازیابی روی   استاد راهنما
8 هادی یاوری زاده شهريور  1385شیمی محض استخراج و اندازه گیری اسپکتروفتومتری سرب توسط 1و10 فنانترولین-رزبنگال   استاد راهنما
7 جواد غیاثی شهريور  1385شیمی محض استخراج یون مس توسط هیدروکسامیک اسید و مطالعه اثر تعاونی در حضور 18C6 و TBP    استاد راهنما
6 حمزه جاویدی اسفند  1385شیمی محض استخراج سرب توسط کراون اتر   استاد راهنما
5 خسرو نادری تير  1386شیمی بر رسی استخراج و انتقال یون Pb+2 توسط کران اتر از محیط یدید   استاد راهنما
4 شادی ماهیدشتی تير  1386شیمی کاربردی استخراج Co+2 بصورت کلرید توسط کراون اتر   استاد راهنما
3 زینب فظلی بهمن  1392شیمی بررسی توانایی برخی بیوتوده ها مانندBio-char و به عنوان جاذب در تغلیظ و استخراج برخی کاتیون های فلزی زیان آور برای محیط زیست مانند روی، سرب و کادمیم با استفاده از تکنیک استخراج فاز جامد ,    استاد راهنما
2 صابر خوشنویس آذر  1391شیمی بهینه سازی حذف رنگ Nyloset Yellow به عنوان آلاینده محیط زیست از آب آلوده با استفاده از نانوکامپوزیت های مغناطیسی MWCNT/Fe3O4 پوشیده شده با سورفکتانت   استاد راهنما
1 رعنا طوماری زاده شهريور  1393شیمی اندازه گیری متادون با کروماتوگراف گازی پس از ریز استخراج مایع-مایع پخشی   استاد راهنما