خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23097   بروزرسانی: 17-02-1399

Naser Dalali

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شیمی عمومی 2- شیمی تجزیه 1 و 2- تجزیه دستگاهی- اصول تصفیه اب-شیمی تجزیه پیشرفته-روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی-الکترو شیمی تجزیه ای- اسپکتروسکپی تجزیه ای- شیمی تجزیه برای رشته های صنایع غذایی ومهندسی شیمی و خاکشناسی2. مباحث نوین در شیمی تجزیه(کارشناسی ارشد)- مباحث نوین در شیمی تجزیه(دوره دکتری)3. روشهای نوین آنالیز دستگاهی دکتری