خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27176   بروزرسانی: 05-12-1397

Davood Afshari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی مکانیک , 1392-1387

دکترا : دانشگاه صنعتی سلطنتی سوئد, سوئد, سازه های سبک , 1392-1389

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی مکانیک , 1385-1383

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی مکانیک , 1382-1378