خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30551   بروزرسانی: 20-02-1400

Davood Afshari

برنامه زمانبندی و ارزیابی دروس

زمان بندی درس طراحی اجزا ماشین 2، منبع: کتاب طراحی اجزا ماشین (شیگلی)

نحوه ارزشیابی: امتحان میان ترم:10 نمره

                   امتحان پایان ترم 10 نمره

1)      معرفي درس و نحوه ارزشيابي

2)      معرفي ياتاقان هاي مكانيكي و انواع دسته بندي آن

3)      معرفي ياتاقان هاي لغزشي

4)      بررسي پارمترهاي مهم در روغن هاي صنعتي

5)      قاون پتروف - بررسي حالت پايداري شفت

6)      تئوري هيدروديناميك رينولدز

7)      بررسي نمودارهاي طراحي ياتاقان هاي لغزشي

8)      حل دو مثال براي استفاده از نمودارها

9)      ياتاقانهاي تغذيه فشاري - ياتاقان هاي خورشيدي

10)  معرفي ياتاقان هاي غلطشي

11)  محاسبه عمر در ياتاقان هاي غلطشي

12)  طراحي ياتاقان هاي غلطك كروي

13)  طراحي ياتاقان هاي غلطك مخروطي

14)  امتحان ميان ترم

15)  معرفي انواع چرخ دنده ها

16)  سينماتيك چرخ دنده هاي ساده

17)  قانون چرخ دنده

18)  سينماتيك چرخ دنده مارپيچ

19)  سينماتيك چرخ دنده مخروطي

20)  سينماتيك چرخ دنده حلزوني

21)  بررسي نيروها در چرخ دنده ساده

22)  بررسي نيروها در چرخ دنده مارپيچ

23)  بررسي نيروها در چرخ دنده مخروطي

24)  بررسي نيروها در چرخ دنده حلزوني

25)  طراحي چرخ دنده ساده

26)  طراحي چرخ دنده مارپيچ

27)  طراحي چرخ دنده مخروطي

28)  طراحي چرخ دنده حلزوني

29)  معرفي سيستم كلاچ و ترمز

30)  طراحي سيستم كلاچ

31)  معرفي اجزا انعطاف پذير

32)  محاسبه عمر در تسمه و زنجير

 

زمان بندی درس طراحی مقاومت مصالح 2، منبع: کتاب مقاومت مصالح (بیر و جانسون)

نحوه ارزشیابی: امتحان میان ترم:10 نمره

                   امتحان پایان ترم 10 نمره

1)      معرفي درس و نحوه ارزشيابي

2)      روابط تبديلي تنش

3)      دايره مور

4)      معيارهاي تسليم

5)      تنش در مخازن جدار نازك

6)      نمودارهاي تنش برشي و گشتاور خمشي

7)      روابط مابين بار-تنش برشي-گشتاور خمشي

8)      طراحي تيرهاي منشوري

9)      طراحي ميل گردانهاي انتقال

10)  امتحان ميان ترم

11)  معادله منحني كشسان تير

12)  بررسي تيرهاي از نظر استاتيكي نامعين

13)  بررسي روش برهم نهي

14)  معرفي روش انرژي

15)  روش كار و انرژي

16)  قضيه كاستيگيليانو

 

زمان بندی درس شکل دهی فلزات2، مقطع: تحصیلات تکمیلی منبع: کتاب شکل دهی فلزات صنعتی (کدل و هاسفورد)، اصول مهندسی نورد (مشکسار)

نحوه ارزشیابی: ارائه روشهای نوین شکل دهی: 2 نمره

                   ارائه مطالعات اخیر در خصوص یکی از روش های شکل دهی: 3 نمره

                   پروژه شبیه سازی: 5 نمره

                   امتحان پایان ترم: 10 نمره

1)      معرفی درس و نحوه ارزشیابی

2)      بررسی روش های تولید صنعتی

3)      روابط تنش و کرنش

4)      دایره مور

5)      تنش ها و کرنش های اصلی

6)      معیارهای تسلیم

7)      کارسختی

8)      ناپایداری مومسان

9)      ارائه اول دانشجویان

10)  اصول مهندسی نورد

11)  تغییرات سرعت در نورد

12)  اصطکاک در نورد

13)  محاسبه نیرو وفشار در فرآیند نورد

14)  ارائه دوم دانشجویان

15)  اصول فرآیند کشش سیم

16)  اصول فرآیند کشش عمیق