خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10060   بروزرسانی: 25-01-1399

Mohammad Sadegh Askari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه دوبلین, ایرلند, مدیریت منابع خاک و مهندسی سامانه های زیستی , 1393-1389
عنوان رساله : ارزیابی کیفیت خاک در مدیریت های مختلف کشاورزی با استفاده از طیف سنجی (VIS-NIR Spectroscopy)
زمینه رساله : Soil Quality, Soil Physics, Soil Resource Management, Spectroscopy, Soil Visual Assessment
استاد راهنما : پروفسور هلدن

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران , 1385-1383
عنوان پایان نامه : پهنه بندی اکولوژیکی- کشاورزی با استفاده از سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
استاد راهنما : پروفسور سرمدیان

کارشناسی : دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, علوم خاک , 1382-1378