خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10204   بروزرسانی: 25-01-1399

Mohammad Sadegh Askari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 سمیه حمیدی نهرانی بهمن  1398مدیریت منابع خاک ارزیابي كیفیت خاك براي تولیدات كشاورزي و توسعه یك چارچوب مدیریتي براي بھبود شرایط خاك در استان زنجان   استاد راهنما
2 زهرا نجفی در حال انجاممدیریت حاصلخیزی خاک تاثیر كامپوزیت ھاي مختلف كیتوسان بر تحرك و گیاه فراھمي كروم، سرب روي و کادمیوم   استاد مشاور
1 علی افشاری در حال انجاممدیریت منابع خاک تغییرات فصلي و مكاني كیفیت آب و رسوب رودخانه قزل اوزن تحت تاثیر نوع خاك و كاربري اراضي   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
7 گلناز رستم خانی بهمن  1397مدیریت منابع خاک ارزیابي برخي از شناسه ھاي فیزیكي و بیولوژیكي كیفیت خاك تحت مدیریتھاي متفاوت با استفاده از تكنیكھاي طیف سنجي   استاد راهنما
6 لیلا صادقلو بهمن  1397مدیریت منابع خاک مقایسه روش ھاي ریشه دوم، نظریه مجموعه ھاي فازي و فازي نقطه هایده آل در ارزیابي تناسب اراضي منطقه خداآفرین براي كشت جو آبي و ذرت   استاد راهنما
5 سیما چھاردولي بهمن  1396مدیریت منابع خاک تعیین شاخص ھاي كیفیت خاك به منظور ارزیابي كمي آلودگي عناصر سنگین و كیفیت زیستي خاك در كاربري ھاي متفاوت   استاد راهنما
4 الھام زنگاركي فراھاني بهمن  1396مدیریت منابع خاک تغییرات زماني پوشش گیاھي و تأثیر آن بر كاھش ھدر رفت آب وخاك در اراضي شیب دار منطقه نیمه خشك، شمال غرب ایران   استاد مشاور
3 سارا امیری شهريور  1397مدیریت منابع خاک شناسایي كاني ھاي سطح خاك با استفاده از داده ھاي سنجش از دور فراطیفي و چندطیفي   استاد مشاور
2 مریم خدابنده لو مهر  1396بیولوژی و بیو تکنولوژی تاثیر سطوح مختلف شوري بر برخي پاسخ ھاي فیزیو لوژیكي و مولكولي گیاه شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L ) تلقیح شده با قارچ ھاي اندوفیت   استاد مشاور
1 مینا قهاری بهمن  1395مدیریت منابع خاک پھنه بندي و مدیریت خطر زمین لغزش با استفاده از آنالیزھاي چند متغیره و تجزیه و تحلیل ناھمواریھاي سطح زمین   استاد مشاور