خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10060   بروزرسانی: 25-01-1399

Mohammad Sadegh Askari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مدیریت پایدار خاک2. فیزیک خاک 3. کیفیت و امنیت خاک4. رابطه آب خاک و گیاه 5. زهکشی خاک 6. سنجش از دور7. سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS