خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10060   بروزرسانی: 25-01-1399

Mohammad Sadegh Askari

علایق پژوهشی

 مدیریت خاک، کیفیت خاک، کیفیت فیزیکی خاک، فیزیک خاک، طیف سنجی، سنجش از دور، GIS، ارزیابی رقومی خاک، تهیه نقشه رقومی خاک، چرخه های زیستی، ارزیابی بصری خاک