خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7391   بروزرسانی: 06-08-1398

Mohammad Sadegh Askari

علایق پژوهشی

 مدیریت خاک، کیفیت خاک، کیفیت فیزیکی خاک، فیزیک خاک، طیف سنجی، سنجش از دور، GIS، ارزیابی رقومی خاک، تهیه نقشه رقومی خاک، چرخه های زیستی، ارزیابی بصری خاک