خانه :: اساتید :: اخبار

Masoud Bayat

سوابق تحصیلی


دکترا : تهران, ايران, تاريخ , 1383-1377
عنوان رساله : اران، هويت تاريخي، ساخت و تحولات قدرت از آغاز صفويه تا برآمدن قاجاريه
زمینه رساله : هويت تاريخي جمهوري آذربايجان
استاد راهنما : جناب آقاي دكتر احسان اشراقي

کارشناسی ارشد : تهران, ايران, تاريخ , 1375-1372
عنوان پایان نامه : اوضاع سياسي ايران در دوره جانشينان تيمور
زمینه پایان نامه : تاريخ سياسي تيموريان
استاد راهنما : سركارخانم دكتر شيرين بياني

کارشناسی : تهران, ايران, تاريخ , 1372-1368