خانه :: اساتید :: اخبار

Masoud Bayat

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

نماينده انجمن ايراني تاريخ در استان زنجان

عضو كميته تخصصي هيات مميزه شمال غرب كشور

عضو  شوراي پژوهش اقوام نيروي انتظامي آذربايجان غربي

نماينده دانشگاه اروميه در كميته گردشگري علمي

عضو هيات مميزه استانداري آذربايجان غربي

عضو هيات تحريريه يك مجله علمي و پژوهشي

عضو انجمن تاريخ پژوهان

عضو هیات تحریریه مجله مطالعات انتظامی