خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16964   بروزرسانی: 27-03-1398

Mohammad Taghi Dastjerdi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه قاضي (آنكارا), تركيه, رياضي- كنترل بهينه , 1385-1381
عنوان رساله : بررسي جوابها و پايداري سيستمها ي ديناميكي با مقادير مرزي چندگانه در مقياس زمان
زمینه رساله : سيستمها ي ديناميكي، مقياس زمان، كنترل بهينه، پايداري
استاد راهنما : دكتر باكي ايرفان ياشار

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربيت معلم تهران, ايران, آناليز عددي , 1370-1367
عنوان پایان نامه : انتگرال- ديفرانسيل گيري كسري، روشهاي عددي و كاربردهاي آن
زمینه پایان نامه : انتگرال ديفرانسيل كسري، روشهاي عددي، روش گلركين
استاد راهنما : دكتر اسماعيل بابليان

کارشناسی : دانشگاه فردوسي مشهد, ايران, رياضي كاربردي , 1366-1362