خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23480   بروزرسانی: 26-06-1397

Gholamreza Joodaki

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ, نروژ, ژئودزی , 1393-1388
عنوان رساله : بررسی تغییرات جرم زمین با استفاده از داده های ماهواره های ثقل سنجی
زمینه رساله : ژئودزی ماهواره ای
استاد راهنما : پرفسور حسین نهاوندچی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, ژئودزی , 1378-1376
عنوان پایان نامه : بررسی مشخصه های زمانی خطای Multipath در سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS و ارائه یک مدل تجربی برای آن
زمینه پایان نامه : ژئودزی ماهواره ای
استاد راهنما : پرفسور حسین نهاوندچی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی نقشه برداری , 1375-1371