خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23480   بروزرسانی: 26-06-1397

Gholamreza Joodaki

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
2 علی اشرف زاده افشار مهر  1394مهندسی نقشه برداری- ژئودزی ارزیابی منابع آب های زیرزمینی جنوب ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره های ثقل سنجی GRACE و چاههای آب های زیرزمینی   استاد راهنما
1 طیبه نوروزی مهر  1394مهندسی نقشه برداری- ژئودزی تجزيه و تحليل زماني و مكاني اندازه گيري هاي ارتفاع آب خليج فارس با استفاده از ارتفاع سنجي ماهواره اي   استاد راهنما