خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23480   بروزرسانی: 26-06-1397

Gholamreza Joodaki

مدیریت

 مدیر گروه، گروه مهندسی نقشه برداری 1381-1383

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی 1383-1384

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری 1396-