خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18667   بروزرسانی: 17-12-1399

Masoud Karbasi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, مهندسي آبياري- سازه هاي آبي , 1389-1384
عنوان رساله : بررسي آزمايشگاهي شرايط و چگونگي تشكيل فرم‌هاي بستر كلاستري در آبراهه‌هاي با بستر شني
زمینه رساله : انتقال رسوب
استاد راهنما : دكتر محمد حسين اميد

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, مهندسي آبياري- سازه هاي آبي , 1384-1382
عنوان پایان نامه : بررسي اثر حركت بار بستر بر مقاومت هيدروليكي جريان در حضور فرم هاي بستر
زمینه پایان نامه : انتقال رسوب
استاد راهنما : دكتر محمد حسين اميد

کارشناسی : دانشگاه اروميه, مهندسي آبياري , 1382-1378
عنوان پایان نامه : روشهاي حفاظت ديواره هاي كناره رودخانه ها
زمینه پایان نامه : مهندسي رودخانه
استاد راهنما : مهندس حقدوست