خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18666   بروزرسانی: 17-12-1399

Masoud Karbasi

علایق پژوهشی

1- انتقال رسوب در كانالهاي روباز
2- مهندسي رودخانه
3- هيدروليك
4- مدلسازی عددی در هیدرولیک
5- تبخیر و تعرق و تعیین آن با روشهای مبتنی بر سنجش از دور
6- کاربرد روشهای داده کاوی در علوم و مهندسی 
7- پیش بینی پارامترهای هیدرولوژیکی با استفاده روشهای هوشمند