خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16786   بروزرسانی: 30-07-1398

Masoud Karbasi

علایق پژوهشی

1- انتقال رسوب در كانالهاي روباز
2- مهندسي رودخانه
3- هيدروليك
4- مدلسازی عددی در هیدرولیک
5- تبخیر و تعرق و تعیین آن با روشهای مبتنی بر سنجش از دور
6- کاربرد روشهای داده کاوی در علوم و مهندسی 
7- پیش بینی پارامترهای هیدرولوژیکی با استفاده روشهای هوشمند