خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18667   بروزرسانی: 17-12-1399

Masoud Karbasi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
25 زهرا داداشی بهمن  1391آبیاری و زهکشی مقایسه مدلهای هیدرودینامیک icssو Rootcanal در شبیه سازی جریان وارزیابی عملکرد شبکه های ابیاری   استاد مشاور
24 مریم مقدم شهريور  1393آبیاری و زهکشی تخمين تبخير و تعرق واقعي گياه با استفاده از الگوريتم بيلان انرژي درسطح زمين (سبال )(مطالعه موردي منطقه خرمدره)   استاد راهنما
23 مسعود اکبری شهريور  1393سازه های آبی مدل سازي عددي سرريزهاي لبه تيز ( مستطيلي - مثلثي - ذوزنقه اي ) بااستفاده ازمدل Flow3D   استاد راهنما
22 علی میلانی آبان  1393سازه های آبی بررسي عملكرد هيدروليكي سرريزهاي كنگره اي قوس دار با استفاده از شبيه سازي عددي    استاد راهنما
21 فرشته محمدی شهريور  1394سازه های آبی بررسی آزمایشگاهی مصالح چسبنده در میزان آبشستگی پایین دست دریچه های هلال دار   استاد راهنما
20 سجاد قربان نژاد اسفند  1393آبیاری و زهکشی مدلسازی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن در شمال غرب ایران   استاد مشاور
19 فرید میرزایی اسفند  1393آبیاری و زهکشی تحلیل روند تبخیر-تعرق مرجع در شمال غرب ایران   استاد مشاور
18 فرزانه داودی بهمن  1394سازه های آبی برآورد بار رسوبی کل با استفاده از روش های محاسباتی نرم   استاد راهنما
17 سهیلا پناهی اسفند  1394آبیاری و زهکشی پيش بيني تبخير - تعرق گياه مرجع در اقليم هاي مختلف ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي    استاد راهنما
16 علیرضا نعمتی آبان  1394سازه های آبی مطالعه رسوبگذاري درمخزن سد كينه ورس با استفاده ازمدل عددي سه بعدي   استاد مشاور
15 سولماز اسدی دي  1394سازه های آبی بررسی اثر کود شیمیایی بر واگرایی خاک رس منطقه طارم   استاد راهنما
14 نگین غیاثوند غیاثی بهمن  1395سازه های آبی پيش بيني جريان رودخانه ها با استفاده از مدل تركيبي موجك - شبكه عصبي GMDH   استاد راهنما
13 محمد قاسمیان بهمن  1395سازه های آبی بررسی آزمایشگاهی تأثیر فرم های بستر کلاستری بر روی مقاومت جریان   استاد راهنما
12 نسیبه سلطانی شهريور  1395آبیاری و زهکشی بررسي هيدروليك جريان درآبند سرريز دريچه دايره اي وتعيين مشخصات حفره آبشستگي پايين دست آن   استاد مشاور
11 زهرا پاپی شهريور  1396سازه های آبی کاربرد مدل‌های شبکه عصبی، رگرسیون فرآیند گوسی و ELM در برآورد بار کل در رودخانه‌های با بستر ماسه‌ای   استاد راهنما
10 زهرا رسولی شهريور  1396سازه های آبی تأثیر روش پیش‌پردازش داده‌ها بر دقت پیش‌بینی بار رسوبی معلق با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی   استاد راهنما
9 نگین میرمرسلی شهريور  1396سازه های آبی پیش بینی فرمهای بستر در رودخانه‌های با بستر ماسه‌ای با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی   استاد راهنما
8 مهران رستملو شهريور  1396آبیاری و زهکشی ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند به منظور تخمین ضریب یکنواختی پخش آب در سامانه های آبیاری بارانی کلاسیک   استاد مشاور
7 سعیده دیندار شهريور  1396سازه های آبی پيش بني پارامترهاي كيفي رودخانه با استفاده ازمدل تركيبي موجك شبكه عصبي GMDH   استاد راهنما
6 خلیل طاهری در حال انجامسازه های آبی کاربرد تبدیل موجک تجربی (EWT) در پیش بینی جریان رودخانه   استاد راهنما
5 سپیده بویینی در حال انجامآبیاری و زهکشی كاربرد روش هاي غير مستقيم در تخمين منحني مشخصه آب - خاك با استفاده از منحني دانه بندي خاك   استاد مشاور
4 مریم کرباسی شهريور  1397آبیاری و زهکشی کاربرد تبدیل موجک تجربی (EWT) در پیش‌بینی شاخص خشکسالی SPEI   استاد راهنما
3 کریم مرزین شهريور  1397سازه های آبی کاربرد مدلهای رگرسیون فرایند گوسی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی جریان ماهانه و روزانه رودخانه   استاد راهنما
2 مهسا رستمخانی در حال انجامسازه های آبی کاربرد داده های ماهواره TRMM در پایش و پیش بینی شاخص خشکسالی SPI   استاد راهنما
1 رویا باهنر در حال انجامسازه های آبی کاربرد داده های مدل GLDAS در پایش و پیش بینی شاخص خشکسالی SPEI   استاد راهنما