خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17249   بروزرسانی: 20-07-1398

Behnam Rostami

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران- دانشكده دامپزشكي, ايران, دکتری تخصصی دامپزشکی - مامايي و توليد مثل دام , 1390-1385
عنوان رساله : ديناميسم موج فوليكولي و طول عمر جسم زرد متعاقب تجويز eCG در گاوهاي شيري تازه زا
زمینه رساله : توليد مثل گاو شيري
استاد راهنما : دكتر امير نياسري نسلجي- دكتر مهدي وجگاني