خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15529   بروزرسانی: 17-10-1393

Behnam Rostami

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران- دانشكده دامپزشكي, ايران, مامايي و توليد مثل دام , 1390-1385
عنوان رساله : ديناميسم موج فوليكولي و طول عمر جسم زرد متعاقب تجويز eCG در گاوهاي شيري تازه زا
زمینه رساله : توليد مثل گاو شيري
استاد راهنما : دكتر امير نياسري نسلجي- دكتر مهدي وجگاني

دکترا : دانشگاه ارومیه, ایران, دکتری حرفه ای دامپزشکی , 1385-1379