خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15648   بروزرسانی: 17-10-1393

Behnam Rostami
بهنام رستمی
استادیار

پست الکترونيکی
brostami@znu.ac.ir      rostamib_znu@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rostami-behnam

فکس
   +98 (0) 24 3228 12204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده كشاورزي، گروه علوم دامي، اتاق 83،ص پ 313