خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11931   بروزرسانی: 15-11-1398

Nayereh Ghobadi

علایق پژوهشی

مدل سازی و شبیه سازی عددی افزاره های نانومتری

گرافین و نانولوله های کربنی

فیزیک حالت جامد و انتقال کوانتومی

قابلیت اطمینان افزاره های نیمه هادی