خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17553   بروزرسانی: 10-10-1397

Emarn Heshmati

علایق پژوهشی

۱. بررسی محاسباتی و بیوانفورماتیکی ماکرومولکول‌ها، 

۲. طراحی محاسباتی دارو،

۳. بررسی اثرات سایتوتوکسیک و ژنوتوکسیک داروها،

4. مطالعه بیماری‌های روانی-عصبی در سطح مولکولی.