خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15976   بروزرسانی: 01-03-1398

Narges Moradkhani

علایق پژوهشی

 1- تکنیکهای داده - ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی

2- تعادل عمومی قابل محاسبه

3- اقتصاد سنجی