خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17581   بروزرسانی: 01-03-1398

Narges Moradkhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. زبان تخصصی2. اقتصاد انرزی3. 4. تکنیکهای داده و ستانده،ماتریس حسابداری اجتماعی و CGE5. اقتصاد سنجی6. سیاستهای پولی و مالی7. اقتصاد خرد8. اقتصاد کلان