خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه کامپیوتر]

بازدید:21410   بروزرسانی: 12-06-1396

Alireza Khanteymoori
علیرضا خان تیموری
استادیار

پست الکترونيکی
khanteymoori@znu.ac.ir      Khanteymoori@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khanteymoori_alireza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2604

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر، اتاق 112