خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24561   بروزرسانی: 10-04-1393

Saeid Fazli

مدیریت

  • مدير گروه برق 1380 - 1378
  • مدير اطلاع رساني دانشگاه زنجان از سال 1385 تا سال 1388
  • مدیر امور پژوهشی دانشگاه از سال   1388 تا سال 1389
  • معاون پژوهشی دانشگاه از سال 1389 تا سال 1391
  • معاون پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی