خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24563   بروزرسانی: 10-04-1393

Saeid Fazli

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. الكترونيك22. شبکه های عصبی مصنوعی 3. الکترونیک صنعتی4. پردازش سيگنال تصوير5. آزمايشگاه الكترونيك6. زبان تخصصي7. مدارهاي منطقي8. تكنيك پالس9. الكترونيك110. مدارهاي الكتريكي