خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21062   بروزرسانی: 24-03-1400

Ali Ganjloo

مدیریت

مدیر گروه علوم و صنایع غذایی از تاریخ 1392/11/13 تا 1394/11/13

نماینده گروه علوم و صنایع غذایی در شورای ایمنی دانشکده کشاورزی