خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17983   بروزرسانی: 07-10-1398

Ali Ganjloo

مدیریت

مدیر گروه علوم و صنایع غذایی از تاریخ 1392/11/13 تا 1394/11/13

نماینده گروه علوم و صنایع غذایی در شورای ایمنی دانشکده کشاورزی