خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه کامپیوتر]

بازدید:20725   بروزرسانی: 25-05-1394

Hossein Mohammadi
حسین محمدی
استادیار

پست الکترونيکی
hosm@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohammadi_hossein

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4055

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه کامپیوتر، اتاق 3-11،ص پ 45195-313

 

Personal Website

www.znu.ac.ir/members/hosm