خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31347   بروزرسانی: 25-05-1394

Hossein Mohammadi

سوابق تحصیلی


دکترا : تهزان, ایران, کامپیوتر , 1389-1383
زمینه رساله : مهندسی سیستم و شبکه های کامپیوتری
استاد راهنما : دکتر ناصر یزدانی

کارشناسی ارشد : تهران, ایران, کامپیوتر-نرم افزار , 1383-1381
زمینه پایان نامه : مهندسی سیستم و شبکه های کامپیوتری
استاد راهنما : دکتر ناصر یزدانی

کارشناسی : تهران, ایران, کامپیوتر-نرم افزار , 1381-1376
زمینه پایان نامه : مهندسی سیستم و شبکه های کامپیوتری
استاد راهنما : دکتر ناصر یزدانی