خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21980   بروزرسانی: 10-03-1399

Ramin MohammadKhani
رامین محمدخانی
استادیار

پست الکترونيکی
rmkhani@znu.ac.ir      ramin6072@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohammadkhani-ramin

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2544

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 228،ص پ 313-45195