خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20129   بروزرسانی: 24-04-1398

Moladad Nikbakht

تمرین کوانتوم یک

سلام تمرینهای زیر را از کتاب شماره ۱ بردارید و بازنویسی نمایید

۱۰۰۲

۱۰۱۰

۱۰۱۱

۱۰۰۹

۱۰۲۸

تمرینهای زیر را از کتاب شماره۲ بازنویسی نمایید

۲.۱۲

۲.۱۹

۳.۵