خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19770   بروزرسانی: 22-02-1398

Moladad Nikbakht

تمرین کوانتوم یک

سلام تمرینهای زیر را از کتاب شماره ۱ بردارید و بازنویسی نمایید

۱۰۰۲

۱۰۱۰

۱۰۱۱

۱۰۰۹

۱۰۲۸

تمرینهای زیر را از کتاب شماره۲ بازنویسی نمایید

۲.۱۲

۲.۱۹

۳.۵