خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21373   بروزرسانی: 20-09-1398

Moladad Nikbakht
مولاداد نیکبخت
استادیار

پست الکترونيکی
mnik[at]znu.ac.ir      mnik[at]iust.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nikbakht-molada-1

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2524

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 237، کدپستی 38791-45371