خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26752   بروزرسانی: 18-04-1399

Hossein Asakereh

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تحلیل همدید روزهای سرد ایران   مجرياسفند 1394دي  1395کاربردیدانشگاه زنجان
احتمال وقوع و تداوم روزهای تر و خشک در استان همدان   مجريدي 1388دي  1389کاربردیشرکت سهامی آب منطقه ای همدان
روند دما- بارش های فرین استان هرمزگان   مجريدي 1388دي  1389کاربردیشرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
تعیین ایستگاه های سینوپتیکی معرف تغییرات سیستم های باران زا در ایران زمین   مجريارديبهشت 1384ارديبهشت  1388کاربردیسازمان هواشناسی کل کشور
تحلیل آماری روند بارش های فرین شهر زنجان   مجريبهمن 1388بهمن  1389کاربردیدانشگاه زنجان
تحلیل احتمال تواتر یخبندان های زودرس و دیررس در زنجان    مجريآذر 1386خرداد  1388کاربردیدانشگاه زنجان
تغییرات زمانی و مکانی بارش ایران زمین طی دهه های اخیر    مجرياسفند 1384فروردين  1385کاربردیدانشگاه زنجان
تحلیل آماری بر تغییرات میانگین سالانه دمای شهر زنجان طی دهه های اخیر   مجريبهمن 1381بهمن  1382کاربردیدانشگاه زنجان