خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23970   بروزرسانی: 16-05-1398

Hossein Asakereh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طبقه بندی آب و هوايي2. آب و هواشناسي دینامیک3. تغييرات آب و هوايي4. مدل سازی آب و هوايي5. کاربرد آمار در آب و هوا شناسی